Home         Forside       Nyheder        Katalog         Adresse          Links   


 

KJELD STABELL


Bestiling: eforlag@mail.dk


 

 SLÆGTEN VON RATLOWS HISTORIE

 

 2014

 581 sider

 pris: 198,00 kr.

 ISBN 978-87-91142-72-7

     Sigtet med denne bog er først og fremmest at gengive den adelige slægt von Ratlows historie fra slægtens antagelse af sit navn (som den senere ændrede til Rathlou) i 1200-tallet og frem til den uddør i mandslinien ved udgangen af 1700-tallet. Indtil slutningen af 1300-tallet er kilderne dog så sparsomme, at der bl.a. ikke kan opstilles nogen slægtstavle.

     Men sigtet er tillige via de personalhistoriske oplysninger at give et indblik i de samfundsforhold, hvorunder slægten levede, med vægten lagt på forholdene i Holsten og Slesvig, hvor slægten var hjemmehørende i langt størstedelen af perioden, især de sociale, økonomiske, politiske og ikke mindst retslige forhold. Dette sker i overvejende grad ikke via separate analyser, men netop via de personalhistoriske oplysninger. Omvendt gælder det, at uden et vist kendskab til de nævnte forhold vil de enkelte personers ageren ofte kunne forekomme uforståelig eller meningsløs.

     Bogen bygger i meget stort omfang på utrykte kilder, fremfundet i Rigsarkivet og i Landesarchiv Schleswig.

     Kjeld Stabell (f. 1940) er cand. jur. fra 1964 og har derefter i 38 år været i advokatbranchen, deraf 26 år med egen virksomhed i Odense. Fra 2003 hovedsageligt beskæftiget med historiske studier.


 

 SLÆGTEN VON BROCKDORFF

 De første 500 år i Slesvig-Holsten

 

 2011

 472 sider (indbundet)

 pris: 299,00 kr.

   Bogen er primært en personalhistorisk studie vedrørende slægten von Brockdorff i de cirka 500 år fra dens indvandring i Holsten o.1200 og frem til slutningen af 1600-tallet, i hvilken periode slægten var blandt de mest fremtrædende af de slesvig-holstenske højadelige familier. Tillige belyser bogen i et vist omfang de politiske, økonomiske, sociale og juridiske forhold, som herskede i Slesvig-Holsten i perioden.

Kjeld Stabel har tidlige udgivet en række bøger - især om middelalderen Slesvig-Holstein, I denne bog har han fokus ikke alene på von Brockdorff slægten – som i sig selv er en spændende familie – men han giver også et indblik i de forhold, som herskede i regionen i denne periode,

Det ville have været dejlig med nogle egentlige stamtavler, men det er ingen tvivl om at de skematiske oversigter er særdeles grundigt gennemarbejdet. Bogen udmærker sig også ved at have et udførligt personregister, hvor mange af vore medlemmer hurtig kan fortabe sig og finde ”familie”.

Men når man gå så meget tilbage, hvilke kilder kan man støtte sig til. Det er selvfølgelig skøder på godset, retssager, arvesager, gældsbreve og gavebreve f.eks. til kirker, men der er også andre former for skriftlige kilder som f. eks. Et brev til byen Rostock med en klage der beskriver ”ugerninger begået af afdøde grev Gerhard og hans sønner Henrik og Klaus” – disse ugerninger inkluderer voldgerninger så som pirateri. Ja, så fredelig var de gode gamle dage jo ikke, men man får da fastslået nogle familieforhold. Faktisk så skriver Kjeld Stabell i bogen om familien von Brockdorff.

„Alt i alt har slægten som helhed betragtet været magtfuld og i øvrigt næppe adskilt sig væsentligt fra den tids holstenske adelsmænd i relation til stridlyst og voldsomhed.“

Bogen giver er spændende indblik i, hvor meget man kan få ud af kildematerialer – og hvad det gav anledning til f.eks. retssager. Vi kommer rundt i en del af Danmarks historie med anderledes vinkler – det var f.eks. en von Brockdorff, som var amtmand i Flensborg i perioden med problemer mellem Christian II og den daværende hertug Frederik. Men mest af alt giver bogen en god indblik i, hvordan de Holstenske adelsfamilier levede.

Kjeld Stabel er egentlig pensioneret advokat, men i de sidste mange år har han kastet sig over at skrive om bl.a. holstensk adel i middelalderen, og har i den anledning fået smag for det tidskrævende arbejde med kildematerialet, bl.a. derfor har han kunnet korrigere en række ting i Luis Bobé’s arbejde over Brockdorff–slægten i 1936–årbogen. Vores læsere kommer til at kende mere til ham, da han arbejder på en lille ny stamtavle over slægten von Hagen, som bliver en del af vores næste røde bog.

 Slægten von Brockdorff er én af de store slevsig-holsteinske adelsslægter. Kjeld Stabell gennemgår med denne bog slægtens medlemmer frem til ca. 1700. Bogen er delt op efter slægtlinjer, og for hvert linje er der normalt et kort kapitel om hver søskendeflok. Bogen bygger på et omfattende kildemateriale, og i hvert kapitel diskuterer forfatteren indgående de forskellige kilders oplysninger mod hinanden. På den måde giver bogen en kritisk gennemgang af de eksisterende oplysninger om slægten. Det ligger der et stort arbejde bag, og bogen er blevet meget væsentligt supplement til stamtavlen i Dansk Adels Aarbog.

Carsten Porskrog Rasmussen


 

 Løvendal

 Ludvig XV’s danske General

 

 2009

 209 sider

 pris: 249,50 kr.

  Om bogen:

Valdemar Løvendal (1700-1755) var dansk adelsmand, oldebarn af Frederik III. Fra sin tidligste ungdom var han i militærtjeneste rundt omkring i Europa, incl. Rusland, indtil han i 1743 gik i Ludvig XV’s tjeneste under Den Østrigske Arvefølgekrig. I 1747 modtog han Frankrigs højeste militære udmærkelse, idet han udnævntes til Maréchal de France.

Udover at være Løvendals biografi er bogen en beskrivelse af den krigsform, som var dominerende i Vesteuropa mellem 1648 og 1789, nemlig fæstningskrigen, med vægten lagt på Løvendals mesterstykke, belejringen og indtagelse i 1747 af den almindeligvis som uindtagelig betragtede fæstningsby Bergen op Zoom.

    Anmedelse:

“...i højeste grad læseværdig... bevæger sig i virkeligheden dybt ind i den del af militær- eller krigshistorien, som i 1700-tallet kaldtes for fæstningskrigen og herunder minekrigsførelsen, nemlig slaget ved Bergen op Zoom og dermed i krigsbygningskunsten.”

Major V. V. Folkmann, Forskningsbibliotekar (nu fhv.) ved Det Kongelige Garnisonsbibliotek.


 

 Slægten von Hagen i Angeln

 

 20087

 117 sider

 pris: 159,00 kr.

   Om bogen:

Bogen er en personalhistorisk studie over den lejlighedsvis indflydelsesrige slesvig-holstenske adelsslægt von Hagen, som havde bofæste i det nordlige Angeln fra o. 1430, indtil slægten uddøde i mandslinien i 1641.

Om forfatteren:

Kjeld Stabell (f. 1940) er cand. jur. fra 1964 og har derefter i 38 år været i advokatbranchen, deraf 26 år med egen virksomhed i Odense. Fra 2003 hovedsagelig beskæftiget med historiske studie. Udgav i 2007 bogen Kongemagerne. Det slesvig-holstenske ridderskabs indflydelse i Danmark i Senmiddelalderen, og i 2008 udkommer tillige bogen Løvendal. Ludvig XV’s danske General.

Slægten von Hagen fra Slesvig behandles indgående i denne bog, udsprunget af uoverensstemmelser i Dansk Adels Aarbog 1920 er-årgange. Forfatteren har sat sig for at krigere oplysningerne samt at finde så mange oplysninger som muligt om slægten fra ca. 1430, til den uddøde i 1641.

Bogen har et forord, en indledning og kapitler opdelt efter hver generation. Dernæst følger en afslutning, hvor uoverensstemmelser mellem Dansk Adels Aarborg og forfatterens egne undersøgelser er opremset. To appendikser om bipersoner indgiftede i slægten viser forbindelserne mellem von Qualen og von Hagen- familierne. Til sidst følger forkortelser, bibliografi og personregister.

Det er et ambitiøst projekt, og forfatteren har udført et stort sammenlignende arbejde mellem trykte kildet og værker, når slægtshistoriske sammenhænge skulle afklares. Det vanskeliggøres af, at der findes flere tyske van Hagen-slægter, hvilket forfatteren redegør fint for.

Bogen er opdelt efter de 8 generationer, som slægten omfatter fra 1641 og nedefter. Henning von Hagen (død 1450) var den første i slægten, som bosatte sig i Angeln, og regnes for første generation.

Kjeld Stabel har leveret en stor indsats, ingen tvivl om det. Han afklarer slægtsmæssige forhold og argumenterer for diverse tvivlspørgsmål om enkeltpersoners herkomst og tilhørsforhold. Slægtsforskning i 1400-1500 tallet er ingen let opgave, heller ikke med bl.a. Dansk Adels Aarbog forlæg.

Charlotte Lindhardt

museumsinspektør


bestiling